Terminologie HEIAN GODAN

1 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – UCHI UKE;
2 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
3 HEISOKU DACHI – HIDARI KAGI KAMAE;
4 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – UCHI UKE;
5 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
6 HEISOKU DACHI – MIGI KAGI KAMAE;
7 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
8 HIDARI ZENKUTSU DACHI – GEDAN JUJI UKE;
9 HIDARI ZENKUTSU DACHI – JODAN JUJI UKE;
10 HIDARI CHUDAN TATE TSUKI (TATE SHUTO);
11 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI ZUKI – KIAI!;
12 FUMIKOMI  KIBA DACHI – MIGI GEDAN BARAI;
13 KIBA DACHI HIDARI CHUDAN HAISHU UKE;
14 MIKATSUKI GERI;
15 KIBA DACHI – MIGI MAE EMPI;
16 KOSA DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UKE;
17 RENOJI DACHI – MIGI – JODAN – URA ZUKI;
18 TOBI – KIAI!;
19 KOSA DACHI – GEDAN JUJI UKE;
20 ZENKUTSU DACHI – MIGI – MOROTE UCHI UKE;
21 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – NAGASHI UKE – MIGI GEDAN SHUTO UCHI;
22 KOKUTSU DACHI HIDARI GEDAN BARAI – MIGI  JODAN UCHI UKE (MANJI UKE);
23 HEISOKU DACHI MANJI GAMAE;
24 HEISOKU DACHI MANJI GAMAE;
25 ZENKUTSU DACHI – MIGI – NAGASHI UKE – HIDARI GEDAN SHUTO UCHI;
26 KOKUTSU DACHI MIGI GEDAN BARAI – HIDARI  JODAN UCHI UKE (MANJI UKE);