Terminologie HEIAN GODAN

1 YOI DACHI;
2 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – UCHI UKE;
3 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
4 HEISOKU DACHI – HIDARI KAGI KAMAE;
5 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – UCHI UKE;
6 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
7 HEISOKU DACHI – MIGI KAGI KAMAE;
8 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
9 HIDARI ZENKUTSU DACHI – GEDAN JUJI UKE;
10 HIDARI ZENKUTSU DACHI – JODAN JUJI UKE;
11 HIDARI CHUDAN TETTSUI UCHI;
12 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI ZUKI – KIAI!;
13 FUMIKOMI  KIBA DACHI – MIGI GEDAN BARAI;
14 KIBA DACHI HIDARI CHUDAN HAISHU UKE;
15 MIKATSUKI GERI;
16 KIBA DACHI – MIGI MAE EMPI;
17 KOSA DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
18 RENOJI DACHI – MIGI – JODAN – URA ZUKI;
19 TOBI – KIAI!;
20 KOSA DACHI – GEDAN JUJI UKE;
21 ZENKUTSU DACHI – MIGI – MOROTE UCHI UKE;
22 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – NAGASHI UKE – MIGI GEDAN SHUTO UCHI;
23 KOKUTSU DACHI HIDARI GEDAN BARAI – MIGI  JODAN UCHI UKE (MANJI UKE);
24 HEISOKU DACHI MANJI GAMAE;
25 ZENKUTSU DACHI – MIGI – NAGASHI UKE – HIDARI GEDAN SHUTO UCHI;
26 KOKUTSU DACHI MIGI GEDAN BARAI – HIDARI  JODAN UCHI UKE (MANJI UKE);
27 YOI DACHI, ZANSHIN!