Terminologie HEIAN NIDAN

1 KOKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN HAIWAN UKE
2 KOKUTSU DACHI – HIDARI – NAGASHI UKE – MIGI – UCHIKOMI;
3 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI;
4 KOKUTSU DACHI – MIGI – JODAN HAIWAN UKE;
5 KOKUTSU DACHI – MIGI – NAGASHI UKE – HIDARI– UCHIKOMI;
6 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI;
7 KOSHI GAMAE;
8 YOKO KEAGE URAKEN;
9 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
10 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
11 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
12 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – YONHON NUKITE – KIAI!;
13 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
14 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
15 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
16 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
17 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU HANMI UCHI UKE;
18 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MAE GERI;
19 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
20 MOTO DACHI GYAKU HANMI – CHUDAN – UCHI UKE;
21 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – MAE GERI;
22 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
23 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
24 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
25 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN – SHUTO BARAI;
26 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – AGE UKE;
27 ZENKUTSU DACHI – MIGI – GEDAN BARAI;
28 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – SHUTO BARAI;
29 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN – AGE UKE – KIAI!;