Terminologie HEIAN NIDAN

1 YOI DACHI;
2 KOKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN HAIWAN UKE
3 KOKUTSU DACHI – HIDARI – NAGASHI UKE – MIGI – UCHIKOMI;
4 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – YOKO TSUKI;
5 KOKUTSU DACHI – MIGI – JODAN HAIWAN UKE;
6 KOKUTSU DACHI – MIGI – NAGASHI UKE – HIDARI– UCHIKOMI;
7 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – YOKO TSUKI;
8 KOSHI GAMAE;
9 YOKO GERI KEAGE URAKEN;
10 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
11 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
12 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
13 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – YONHON NUKITE – KIAI!;
14 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
15 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
16 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
17 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
18 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – UCHI UKE GYAKU HANMI ;
19 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MAE GERI;
20 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
21 MOTO DACHI CHUDAN – UCHI UKE GYAKU HANMI ;
22 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – MAE GERI;
23 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – GYAKU TSUKI;
24 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
25 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
26 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN – SHUTO BARAI;
27 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – AGE UKE;
28 ZENKUTSU DACHI – MIGI – GEDAN BARAI;
29 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – SHUTO BARAI;
30 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN – AGE UKE – KIAI!;
31 YOI DACHI, ZANSHIN!