Terminologie HEIAN SANDAN

1 YOI DACHI;
2 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – UCHI UKE;
3 HEISOKU DACHI – KOSA UKE;
4 HEISOKU DACHI – KOSA UKE;
5 KOKUTSU DACHI – MIGII – CHUDAN – UCHI UKE;
6 HEISOKU DACHI – KOSA UKE;
7 HEISOKU DACHI – KOSA UKE;
8 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
9 ZENKUTSU DACHI – MIGI CHUDAN – YONHON NUKITE;
10 KIBA DACHI – HIDARI CHUDAN TETTSUI UCHI;
11 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUCHI – KIAI!;
12 HEISOKU DACHI – RYOKEN KOSHI GAMAE;
13 FUMIKOMI – KIBA DACHI – MIGI EMPI UKE;
14 KIBA DACHI – MIGI JODAN – URAKEN UCHI;
15 FUMIKOMI – KIBA DACHI – HIDARI EMPI UKE;
16 KIBA DACHI – HIDARI JODAN – URAKEN UCHI;
17 FUMIKOMI – KIBA DACHI – MIGI EMPI UKE;
18 KIBA DACHI – MIGI JODAN – URAKEN UCHI;
19 KIBA DACHI – MIGI – CHUDAN – TATE SHUTO UKE;
20 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI;
21 KIBA DACHI – HIDARI USHIRO EMPI – MIGI TATE TSUKI;
22 KIBA DACHI – MIGI USHIRO EMPI – HIDARI TATE TSUKI – KIAI!
23 YOI DACHI, ZANSHIN!