Terminologie HEIAN SHODAN

1 YOI DACHI;
2 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
3 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI;
4 ZENKUTSU DACHI – MIGI – GEDAN BARAI;
5 MIGI SHIZENTAI – TETTSUI UCHI;
6 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI;
7 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
8 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – AGE UKE;
9 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN AGE UKE;
10 ZENKUTSU DACHI – MIGI – JODAN – AGE UKE – KIAI!;
11 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
12 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI;
13 ZENKUTSU DACHI – MIGI –GEDAN BARAI;
14 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI;
15 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN BARAI;
16 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI;
17 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI;
18 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI – KIAI!;
19 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
20 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
21 KOKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – SHUTO UKE;
22 KOKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – SHUTO UKE;
23 YOI DACHI, ZANSHIN!