Terminologie HEIAN YONDAN

1 YOI DACHI;
2 KOKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN HAISHU UKE;
3 KOKUTSU DACHI – MIGI – JODAN HAISHU UKE;
4 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN – JUJI UKE;
5 KOKUTSU DACHI – MIGI CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
6 HIDARI – YOKO KEAGE URAKEN UCHI;
7 ZENKUTSU DACHI – MIGI –MAE EMPI;
8 MIGI – YOKO KEAGE URAKEN UCHI;
9 ZENKUTSU DACHI – HIDARI –MAE EMPI;
10 ZENKUTSU DACHI – MIGI JODAN SHUTO UCHI;
11 MIGI MAE GERI;
12 KOSA DACHI – MIGI URAKEN UCHI – KIAI!;
13 MIGI  – KOKUTSU DACHI CHUDAN KAKIWAKE UKE;
14 MIGI MAE GERI;
15 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI + GYAKU TSUKI;
16 HIDARI – KOKUTSU DACHI – CHUDAN – KAKIWAKE UKE;
17 HIDARI MAE GERI;
18 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI + GYAKU TSUKI;
19 MIGI KOKUTSU DACHI – HIDARI – MOROTE UCHI UKE;
20 HIDARI KOKUTSU DACHI – MIGI – MOROTE UCHI UKE;
21 MIGI KOKUTSU DACHI – HIDARI – MOROTE UCHI UKE;
22 ZENKUTSU DACHI – MOROTE KUBI OSAE ;
23 MIGI – HIZA OSAE – KIAI!;
24 MIGI – KOKUTSU DACHI –HIDARI CHUDAN – SHUTO UKE;
25 HIDARI – KOKUTSU DACHI –MIGI CHUDAN – SHUTO UKE;
26 YOI DACHI, ZANSHIN!