Terminologie HEIAN YONDAN

1 KOKUTSU DACHI – HIDARI – JODAN HAISHU UKE;
2 KOKUTSU DACHI – MIGI – JODAN HAISHU UKE;
3 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – GEDAN – JUJI UKE;
4 KOKUTSU DACHI – MIGI CHUDAN – MOROTE UCHI UKE;
5 HIDARI – YOKO KEAGE URAKEN UCHI;
6 ZENKUTSU DACHI – MIGI –MAE EMPI;
7 MIGI – YOKO KEAGE URAKEN UCHI;
8 ZENKUTSU DACHI – HIDARI –MAE EMPI;
9 ZENKUTSU DACHI – MIGI JODAN SHUTO UCHI;
10 MIGI MAE GERI;
11 KOSA DACHI – MIGI URAKEN UCHI – KIAI!;
12 MIGI  – KOKUTSU DACHI CHUDAN KAKIWAKE UKE;
13 MIGI MAE GERI;
14 ZENKUTSU DACHI – MIGI – CHUDAN – OI TSUKI  — CHUDAN – GYAKU TSUKI;
15 HIDARI – KOKUTSU DACHI – CHUDAN – KAKIWAKE UKE;
16 HIDARI MAE GERI;
17 ZENKUTSU DACHI – HIDARI – CHUDAN – OI TSUKI — CHUDAN – GZ;
18 MIGI KOKUTSU DACHI – HIDARI – MOROTE UCHI UKE;
19 HIDARI KOKUTSU DACHI – MIGI – MOROTE UCHI UKE;
20 MIGI KOKUTSU DACHI – HIDARI – MOROTE UCHI UKE;
21 ZENKUTSU DACHI – MOROTE KUBI OSAE ;
22 MIGI – HIZA OSAE – KIAI!;
23 MIGI – KOKUTSU DACHI –HIDARI CHUDAN – SHUTO UKE;
24 HIDARI – KOKUTSU DACHI –MIGI CHUDAN – SHUTO UKE;